Keurmerk Veilig Ondernemen

Parkmanagement zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen De Mars, De Revelhorst, De Stoven en Lage Weide zijn gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B).  

Hiervoor is een werkgroep KVO actief, waarin Parkmanagement samen met ondernemers, politie, brandweer, gemeente en beveiliger, zorgt dat voortdurend aan de criteria van KVO wordt voldaan. Dit certificaat, Keurmerk Veilig Ondernemen, zorgt ervoor dat  ondernemers op de bedrijventerreinen een aanzienlijke korting op hun opstalverzekering kunnen realiseren. Bij Interpolis kan deze korting oplopen tot 15 procent en dit levert de stichting vanuit Interpolis ook een voordeel van 9 procent op. Zie ook deze website van Interpolis, speciaal voor bedrijventerreinen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties.

Hercertificering

Parkmanagement Zutphen verzorgt dit hele traject. Het enige dat de bedrijven wordt gevraagd, is dat zij bij (her)certificering een enquête invullen. Om de (her)certificering te behalen is vereist dat een heel hoog percentage van de bedrijven deze enquête (nulmetingen en latere metingen) invult. Deze enquête vindt eens in de drie jaar plaats. 

Verhoging veiligheidsgevoel

 

Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting en vernieling. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan. Denk aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid. Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Het rendement wordt nog hoger wanneer ook politie, gemeente en brandweer hun steentje bijdragen. Deze samenwerking vormt de basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Doel: een veilig bedrijventerrein.

Lees meer:

Uw voordelen van het Keurmerk Veilig Ondernemen:

 • Beproefde werkwijze
 • Maatwerk voor iedere locatie
 • Betere veiligheidsbeleving
 • Lagere servicekosten
 • Dervingsverlaging
 • Reductie verzekeringspremie
 • Sterker onderhandelingsinstrument
 • Veiliger werkomgeving
 • Minder schade

Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de partijen gemeenschappelijk resultaat gerichte doelstellingen formuleren waarop ze elkaar gaan afrekenen. Iedere partij voor zich formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes. In een aantal politieregio’s zijn Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC’s) actief. Bij de invoering van KVO-projecten kunnen de RPC’s een belangrijke rol spelen op het gebied van informeren en adviseren.

De veiligheidsanalyse (nulmeting) kan worden gebruikt als basis voor het activiteitenplan. De analyse bestaat uit een korte beschrijving van het gebied. Wat is het voor een gebied, waar ligt het precies (voeg ter verduidelijking bijvoorbeeld een plattegrond toe), etc. Het grootste deel van de analyse bestaat uit een beschrijving van de huidige veiligheidssituatie in het gebied. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie kan gebruik gemaakt worden van:

 • Schets van het gebied
 • Bronnenonderzoek
 • Interactieve workshop
 • Schouw
 • Analyse van het beleidskader

Doel van het keurmerk is om bedrijventerreinen en winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het activiteitenplan beschrijft de organisatorische en fysieke maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden. De uitkomst van de veiligheidsanalyse vormt hiervoor belangrijke input. De structuur van het activiteitenplan is gebaseerd op checklist Veilig Ondernemen. De belangrijkste elementen uit het activiteitenplan:

 • Checklist Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Plan van aanpak
 • Concrete maatregelen en doelstellingen
 • Projectbeschrijving (Structuur van de samenwerking en Ontwikkelen strategie en visie)
 • Besluitvorming tot activiteitenplan
 • Standaardmodellen (convenant)

Natuurlijk kost invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen moeite, inspanning en tijd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid zal het werken hieraan nooit ophouden. Soms zijn er individuele en/of collectieve investeringen nodig. Om een goed beeld van de kosten te krijgen, kunt u gebruik maken van het kostenprognosemodel.

Invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat uit vier stappen:

 • Opzet van het samenwerkingsverband
 • Opstellen van een veiligheidanalyse
 • Opstellen en uitvoeren activiteitenplan
 • Certificatie

Het proces kan bij elk van deze stappen worden aangevangen. Echter de onderlinge samenhang is zeer belangrijk. In het gehele traject is communicatie ongeveer 60 à 70 procent van het gehele proces.

Er is een regisseur nodig die met alle partijen moet kunnen samenwerken. De regisseur heeft een belangrijke rol in de herordening van de bestaande maatregelen. De regierol is bijna altijd weggelegd voor de gemeente. Zij is immers verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid en kan als zodanig dan ook goed als aanjager van het proces dienen.

Men moet zich goed realiseren dat invoering van KVO geen product maar een proces is. KVO is niet eindig maar een altijd voortdurend proces. Het kost een behoorlijke inspanning om met elkaar resultaat te boeken. Hierbij zijn improvisatie, invoering van nieuwe ideeën en inzichten en het afwijken van gebaande paden belangrijke kenmerken. Een strakke regie is goed maar flexibiliteit blijft onontbeerlijk. Men moet er steeds rekening mee houden dat werken aan veiligheid en beveiliging nooit een dagtaak is voor alle betrokkenen en dat geldt dus ook voor invoering van KVO. Tenslotte moet u erop bedacht zijn dat bij succes na invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen er een kans bestaat op afnemende deelname. Immers als het goed is worden de problemen waaraan gewerkt wordt kleiner. Goede afspraken en een traject richting hercertificatie geven, mits strak geregisseerd, een waarborg voor continuïteit.

Er zijn twee certificatie-instellingen: Kiwa Certificatie en Keuringen en DASS Certificatie. Wanneer het samenwerkingsverband en het activiteitenplan is vastgelegd volgens het handboek kan het certificaat worden aangevraagd. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordelen de certificatie-instellingen of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd. De procedure werkt als volgt:

 • Indienen aanvraag;
 • Indienen activiteitenplan en de daarbij behorende documenten;
 • Audit door de certificerende instanties (locatie bezoek, documenten onderzoek en audit met ondernemers en overheid);
 • Schrijven auditverslag;
 • Bijstelling activiteitenplan (indien nodig);
 • Certificatie door de certificerende instanties.

Meer weten?

Parkmanager

Heb je een vraag? Parkmanager Rob ten Bok is je graag van dienst om de voordelen uit te leggen en vragen en/of opmerkingen te beantwoorden. Bel 06-51915581 of mail naar: info@parkmanagementzutphen.nl.

Secretariaat

Parkmanagement Zutphen
P/a Zutphens Persbureau
Bettinkhorst 9
7207 BP Zutphen
Tel. 0575-546311