Notitie voor de bedrijven op de Mars

Onderstaande notitie`voor de bedrijven op de Mars over het milieukundig onderzoek van de GGD op de Mars komt van burgemeester en wethouders.

Vorige week zijn er berichten verschenen in de media over een door de GGD te verrichten onderzoek dat mede gaat over uitstoot van bedrijven op bedrijventerrein de Mars.
Aanstaande zaterdag gaat de Stentor weer aandacht besteden aan dit onderwerp. Het is wenselijk u vooraf in kennis te stellen over de achtergronden en de aard van het onderzoek.

Notitie voor de bedrijven op de Mars over het milieukundig onderzoek van de GGD op de Mars

Aanleiding en het onderzoek

Naar aanleiding van diverse signalen van inwoners uit Eefde richting gemeente Lochem, GGD en gemeente Zutphen is de GGD gevraagd om, in samenspraak met de gemeenten, in beeld te brengen wat de impact is van de blootstelling aan stoffen die vrijkomen op De Mars. Sinds de zomer vinden ambtelijk gesprekken plaats om duiding te geven aan de vraag en de mogelijkheid van onderzoek.

De GGD gaat de komende maanden met de beide gemeenten invulling geven aan een milieukundig onderzoek. Doel van dit milieukundig onderzoek is na te gaan wat de te verwachten impact is van de uitstoot van bedrijven op De Mars op omwonenden in het gebied rond Eefde. Nadat het onderzoek is afgerond is bij benadering duidelijk welke bedrijven van invloed zijn op de luchtkwaliteit, welke stoffen en in welke hoeveelheden deze worden uitgestoten, hoe de stoffen zich in de omgeving verspreiden en mogelijk terecht komen en welke impact dit heeft op de gezondheid.

De betreffende inwoners van Eefde (gemeente Lochem) worden door de GGD betrokken bij de processtappen, de uiteindelijke uitkomst en de planning rondom het milieukundig onderzoek.

De onderzoeksresultaten worden na afronding van het onderzoek gedeeld met alle betrokkenen. Dus ook met de bedrijven op de Mars.

Het college ondersteunt dit onderzoek van harte en zal het nauwgezet volgen. Voor dit moment heeft het geen gevolgen voor lopende trajecten, vergunningsaanvragen en initiatieven. We kunnen niet vooruitlopen op de resultaten. Uiteraard worden bedrijven gecontroleerd en moeten zij zich houden aan de normen die gelden vanuit milieuwetten en regelgeving. Waar mogelijk wijzen wij (toekomstige) bedrijven op hun verantwoordelijkheden voor medewerkers en omgeving. In onze contacten met de bedrijven merken wij dat die verantwoordelijkheid ook wordt gevoeld.

Het onderzoek neemt naar verwachting ongeveer 3 maanden in beslag. Zodra wij meer duidelijkheid kunnen geven over de uitkomsten van het onderzoek dan informeren wij u.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Paula Christiaans onze bedrijvencontactfunctionaris.

Burgemeester en wethouders van Zutphen.