Bericht van de gemeente (www.mars-zutphen.nl)

Vanaf vrijdag 28 december tot en met donderdag 7 februari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Mars Midden en Noord ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan Mars Midden en Noord geldt voor nagenoeg het hele bedrijventerrein de Mars. Uitgezonderd Fort de Pol, de havens (Houthaven, Marshaven en Industriehaven) en het grondgebied van de nieuwe N348. Voor Fort de Pol heeft onlangs het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Voor de havens komt ook een apart bestemmingsplan.

Grotendeels bestendigen
Het nieuwe plan is in principe conserverend van aard; in de meeste gevallen blijft de huidige situatie hetzelfde. Wel maakt het plan duidelijk dat er een verschil is in de aard van de bedrijvigheid in Mars Midden en Noord. In het noordelijk deel van De Mars is ruimte voor (zware) industrie terwijl het middendeel bestemd is voor grootschalige en perifere detailhandel, voorzieningen en lichte bedrijvigheid. Zo is er een goede overgangszone tussen de industrie in het noorden en het nieuwe woongebied Noorderhaven in het zuiden.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Mars Midden en Noord is in te zien bij Het Loket in het gemeentehuis van Zutphen. Het plan is ook digitaal beschikbaar.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan “Mars Midden en Noord ”,  schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan de gemeenteraad  van de gemeente Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van ’zienswijzen Mars Midden en Noord’.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van Programmabureau De Mars, telefoon (0575) 587950.  Van uw mondelinge reactie wordt een verslag  gemaakt. (let op: Programmabureau De Mars is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari).

Stappen
In juni van dit jaar startte de bestemmingsplanprocedure met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan. Inmiddels zijn de inspraakreacties verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. Na de ter inzage periode worden de reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingsplan beoordeeld en waar nodig verwerkt in het bestemmingsplan. De raad stelt het definitieve bestemmingsplan Mars Midden en Noord vast.