Werkzaamheden fietsviaducst Den Elterweg-Emmersteeg

De Provincie gaat werkzaamheden uitvoeren aan het fietsviaduct Den Elterweg – Emmersteeg.

Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 4 juni start 00.00 tot 15 juni 00.00 uur of zoveel korter als mogelijk. Gezien de uit te voeren werkzaamheden wordt de Den Elterweg op het wegvak tussen Warnsveldseweg – G. Doustraat afgesloten voor alle verkeer. De kruispunten blijven wel gewoon open voor verkeer van/naar Zutphen-Warnsveld. De aantakkingen met de Den Elterweg zullen geblokkeerd worden.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via omleiding Leesten – Rijkstraatweg – Kleine Omlegging. Voor het fietsverkeer wordt  ter plekke een kleine omleiding aangegeven.

De bestaande omleidingsroutes in verband met onze gemeentelijke werkzaamheden aan de Berkelsingel en het Stationsplein zullen, daar waar er overlap is, geïntegreerd worden.

Werkzaamheden kruising V.d. Capellenlaan, Deventerweg en Den Elterweg

Ter hoogte van de Voorsterallee

In juni 2005 heeft de Provincie nieuw asfalt aangebracht op de Van der Capellenlaan, Deventerweg en Industrieweg.
Enige weken na het aanbrengen van het asfalt op de kruising Van der Capellenlaan, Deventerweg en Industrieweg bleek dat op de opstelvakken spoorvorming ontstond.
Normaal gesproken zou met de genomen onderhoudsmaatregel, het asfalt zeker 10 tot 14 jaar meegaan.
Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat het door de aannemer aangebrachte asfalt niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
De aannemer zal daarom de werkzaamheden als garantiewerk uitvoeren.
De werkzaamheden zijn beschreven in het herstelplan en bestaan uit het vervangen van de aangebrachte asfaltlagen en de detectielussen van de verkeersregelinstallatie.

Vanwege het belang van de kruising voor de verkeersafwikkeling van Zutphen en het industrieterrein de Mars kunnen deze werkzaamheden het beste in de avond en nachtelijke uren en/of op zondag worden uitgevoerd.

Het verwijderen van het asfalt en het aanbrengen van asfalt zal daardoor in de avond en nachtelijke uren tussen 19.00 uur en 06.00 uur worden uitgevoerd.
Het verwijderen van asfalt vindt plaats tussen maandagavond 7 mei en dinsdagochtend 8 mei.
Het aanbrengen van het asfalt zal zowel de maandag nacht en dinsdagochtend als de dinsdagavond en woensdagochtend worden uitgevoerd.

Daarnaast zullen de lussen voor de verkeersinstallatie worden gezaagd.
Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden in 2005 is gebleken dat deze werkzaamheden vooral in de nacht als zeer hinderlijk zijn ervaren.
Daarom is besloten om deze werkzaamheden op zondag 13 mei overdag uit te voeren.

Voor de werkzaamheden op de Van der Capellenlaan en Den Elterweg zal de rijbaan afgesloten worden en het verkeer worden omgeleid.
Het verkeer op de kruising Deventerweg en Industrieweg zal door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie worden geregeld.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij dhr B.J van Ginkel, projectleider van de Provincie telefoonnummer 026-3599632. U kunt ook meer informatie vinden door op de volgende link te klikken: http://angel.regioportals.nl/destentor/N348/index.html

Uitnodiging bijeenkomst kadernota

Woensdag 21 maart van 19:30 – 21:30 uur in de commissiekamer van het oude stadhuis

De gemeente Zutphen wil werk maken van haar economische ontwikkeling. Mede daarom is de afgelopen periode hard gewerkt aan de economische kadernota “Versterken duurzaam Ondernemersklimaat” die tot en met 2010 de basis biedt voor beleid. Wellicht heeft u in de afgelopen periode al meegewerkt aan deze nota, door een interview, het invullen van een vragenlijst of een werkbijeenkomst.

De nota is uitgedeeld op de ledenvergadering van 6 maart jl. De nota is tevens te downloaden van onze site. U kunt de nota vinden door onder ‘leden’ te kiezen voor ‘documenten’. Om te downloaden dient u wel even in te loggen door middel van uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht u die kwijt zijn of niet bij de hand hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat (tel: 055 – 579 61 24 of info@vwkz.nl)

De gemeente wil graag haar voornemens toelichten en van u horen wat u ervan vindt. Dit doen zij tijdens een bijeenkomst op woensdag 21 maart a.s. van 19:30 tot 21:30 uur in de Commissiekamer van het oude gemeentehuis.

De gemeente nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst zal de nota inhoudelijk worden toegelicht en wordt ruim de gelegenheid geboden met u hierover van gedachten te wisselen.

Mocht u belangstelling hebben naar deze bijeenkomst te gaan, geeft u dit dan even door aan het secretariaat (graag voor 19 maart a.s.) zodat zij iedereen ineeens aan kunnen melden (aanmelding is overigens noodzakelijk).

Ontwerp N348 ligt ter inzage

Van 22-02-2007 t/m 04-03-2007 kunt u het milieueffectrapport (MER/SMB) en het ontwerp partiële streekplanherziening inzien.

Op 30 januari 2007 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp van de Partiële herziening van het Streekplan Gelderland 2005 van het nieuw tracé van de N348 Zutphen-Noord/Eefde-West en noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein De Mars vastgesteld.
Dit ontwerpplan is gebaseerd op onder meer het milieueffectrapport/strategische milieubeoordeling (MER/SMB) en op de onderzoeken die in het kader van het MER/SMB zijn verricht. GS hebben het MER/SMB vastgesteld op 31 oktober 2006.

Aanleiding
De N348 is een belangrijke provinciale weg die dwars door het stedelijke gebied van Zutphen-Noord en Eefde loopt en de regio met de snelweg A1 verbindt. Het doorgaande regionale verkeer van en naar rijksweg A1 en het lokale verkeer van en naar Zutphen-Centrum, Eefde en bedrijventerrein De Mars gebruiken deze route. De grote verkeersdrukte veroorzaakt diverse problemen.
Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een verlegging van de N348 rond de wijk Polbeek in Zutphen-Noord en westelijk van Eefde in combinatie met de aanleg van een nieuwe ontsluiting voor het bedrijventerrein De Mars in Zutphen.
Om het nieuwe wegtracé planologisch mogelijk te maken wordt het streekplan gedeeltelijk herzien. Met instemming van de gemeentebesturen van Zutphen en Lochem is de ruimtelijke reservering voor het nieuwe wegtracé genaamd concrete beleidsbeslissing (cbb) in het ontwerp van deze streekplanherziening opgenomen.
Provinciale Staten nemen het uiteindelijke besluit over de tracékeuze en beslissen over de vaststelling van de partiële streekplanherziening.

Het milieueffectrapport (MER/SMB)
In het MER/SMB (zaaknummer 2006-004776) zijn verschillende alternatieven onderzocht. GS hebben op 31 oktober 2006 besloten een zogenoemd voorkeursalternatief (VKA) vast te stellen en het VKA op te nemen in een streekplanherziening.
GS zijn van mening dat met dit VKA een oplossing is gevonden voor zowel de leefbaarheid als de veiligheid en de bereikbaarheid.

Het ontwerp van de partiële herziening streekplan
Het ontwerpplan gaat over een gebied waarin de ruimtelijke reservering en de as van het te realiseren wegtracé is weergegeven.
Het nieuwe tracé van de N348 zal ten zuiden van de wijk Polbeek (Den Elterweg) gelijkvloers aansluiten op het kruispunt met de Voorsterallee en via een vloeiende lijn tussen de wijken Polbeek en Voorsterallee doorlopen. Tussen deze wijken is een fietsverbinding over de weg heen geprojecteerd. Het tracé wordt vervolgens in westelijke richting omgebogen en kruist ongelijkvloers onder de Deventerweg door (oprit naar de Eefder Brug) en onder de spoorlijn Zutphen-Deventer/Zutphen-Lochem/Zutphen-Winterswijk door. Via het bedrijventerrein “De Mars” (de Oostzeestraat) en een nieuwe brug over het Twentekanaal sluit het tracé ten noorden van Eefde met een rotonde aan op de N348 (Zutphenseweg).
Het beoogde wegtracé is als een concrete beleidsbeslissing (cbb) in het plan opgenomen. Dat betekent dat gemeenten die beslissing in acht moeten nemen bij de vaststelling van hun bestemmingsplannen.