Spoedreparatie N346 tussen Warnsveld en Lochem

Verkeershinder van woensdagavond 11 februari tot en met zondagavond 15 februari

De Provincie Gelderland start op  woensdagavond 11 februari  om 19.00 uur met herstelwerkzaamheden aan de N346 Lochemseweg / Zutphenseweg tussen Warnsveld en Lochem. Deze herstelwerkzaamheden zijn in verband met vorstschade. De werkzaamheden duren naar verwachting tot zondagavond 15 februari .

De werkzaamheden bestaan uit een spoedreparatie aan het wegvak van de N346 tussen Warnsveld en Lochem. Er wordt vijf centimeter asfalt verwijderd waarna een tijdelijke deklaag wordt aangebracht zodat de weg weer goed berijdbaar is. Tevens wordt nieuwe markering aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zondagavond 15 februari klaar.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren en verkeershinder tot een minimum te beperken  worden zowel de hoofdrijbaan als de parallelweg tegelijkertijd voor het doorgaande verkeer afgesloten. Fietsers, bewoners en landbouwverkeer kunnen gebruik blijven maken van de parallelweg of de afgesloten hoofdrijbaan.

Omleidingen

Het verkeer vanuit Lochem wordt omgeleid via de N332 Rondweg West / Rengersweg, Brendschutte en via de N826 naar Zutphen.
Verkeer vanuit Holten (A1) wordt verzocht om te rijden via de A1 en A348 naar Zutphen.
Verkeer vanuit de richting Zutphen / Brummen wordt omgeleid via de N319 Vordenseweg / Rondweg, De Horsterkamp en Ruurloseweg (N319) en via de Wildenborgseweg / Vordenseweg naar Lochem

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u op werkdagen contact opnemen met de provincie Gelderland, Ben van Ginkel (026) 359 96 32

Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Informatiebijeenkomst bedrijven De Mars

Over revitalisering De Mars en stand van zaken tot nu toe.

Op maandag 9 februari 2009 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bedrijven op bedrijventerrein De Mars. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de revitalisatie van de Mars en de stand van zaken tot nu toe.

De bijeenkomst vindt plaats op het projectbureau De Mars, Pollaan 49, op maandag 9 februari a.s. van 17.00 tot 18.30 uur. Alle bedrijven op De Mars krijgen per post een uitnodiging. Aanmelding voor deze bijeenkomst graag uiterlijk 2 februari a.s. bij Paula Christiaans (p.christiaans@zutphen.nl).

Vergaderschema 2009

Data voor de ledenvergaderingen VWKZ in 2009:

 • dinsdag 17 maart 2009 bij Qlip N.V.
 • dinsdag 9 juni 2009 bij ?
 • dinsdag 29 september 2009 bij ?
 • dinsdag 8 december 2009 bij?

Tijdens de eerste vergadering in 2009 zal er een indeling gemaakt worden. Vindt u het leuk om ook een keer gastheer of gastvrouw te zijn voor een vergadering van de VWKZ? Meldt u dan aan bij het secretariaat.

Toekomstige wijziging geluidszone industrielawaai op de Mars

Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen hebben een positief besluit genomen over de voorgenomen aanpassing van de geluidszone voor industrielawaai op bedrijventerrein de Mars. De wijziging is onder meer belangrijk omdat het de ontwikkeling van nieuwbouw in Noorderhaven en de ontwikkeling bij bedrijven mogelijk maakt.  Zowel de provincie als het ministerie van VROM zijn positief over de wijziging.

De aanpassing gaat specifiek over de geluidszone voor industrielawaai. De regels hiervoor hebben tot doel om bewoners te beschermen tegen te hoge geluidsniveaus en ontwikkelingen bij  bedrijven mogelijk te maken.

Duidelijkheid

De huidige geluidszonering voor industrielawaai ligt rondom het industrieterrein De Mars. Deze situatie is echter niet langer wenselijk. Met de komst van woningbouw in het deel van Noorderhaven verandert het zuidelijk deel van De Mars van een industriegebied in een woongebied. Hiervoor gelden  andere regels. Bovendien maken de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van De Mars een onderscheid tussen het noordelijk en het middendeel van De Mars; het noordelijk deel is bestemd voor zware industrie en het middendeel voor lichte bedrijvigheid, detailhandel en leisurefuncties. De wijziging in de geluidszonering speelt op deze ontwikkelingen in door de geluidszone voor industrielawaai terug te brengen tot een zone rondom het daadwerkelijke industriegebied, namelijk het deel van het industrieterrein ten noorden van de Industrieweg.

Ruimte voor ontwikkelingen

Ter bescherming van omliggende woningen van het bedrijventerrein mag normaliter het geluid niet hoger zijn dan 50 dB(A). Omdat er op dit moment al sprake is van een overschrijding van deze norm kunnen de gemeente en de provincie geen milieuvergunningen afgeven. De Mars zit daardoor ”op slot”. Om deze impasse te doorbreken gaan provincie en gemeenten toepassing geven aan artikel 65 Wet geluidhinder. Dit artikel is vorig jaar in de wet opgenomen en maakt het mogelijk een tijdelijke verhoging van de geluidsbelasting met 2 decibel op de Mars toe te staan, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de nieuwe geluidszone. Toepassing van artikel 65 biedt – weliswaar tijdelijk en onder voorwaarden – ruimte voor vergunningverlening door provincie en gemeente aan bedrijven. Dit is van belang voor het waarborgen van de economische bedrijvigheid en ontwikkelingen op De Mars.

Het collegebesluit over de wijziging geluidszone is relevant om de procedures voor  nieuwe bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein op te starten. De nieuwe geluidszone wordt namelijk verwerkt in de (partiële) herziening van de bestemmingsplannen. Na de vaststelling van deze partiële herziening is de nieuwe geluidszone definitief juridisch verankerd.

Wegwerkzaamheden De Mars

Tijdelijke maatregelen tot nieuwbouw Noorderhaven

Verkeersmaatregelen Havenstraat
Om de veiligheid van vooral langzaam verkeer te verbeteren, wil het college van B&W van Zutphen verkeersmaatregelen treffen aan de Havenstraat en aan de Handelskade. Met de maatregelen is een extra krediet van € 70.000,- gemoeid. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

De maatregelen zijn als volgt:

 • Aanleg apart fietspad en een voetpad langs de Havenstraat;
 • Instellen parkeerverbod in de Havenstraat (deel van het gebied tussen achteringang station en kruising Dreef-Pollaan);
 • Inrichting tijdelijke P&R-voorziening door NS ter hoogte van het kruispunt Dreef-Pollaan. Het terrein komt bij het spoor;
 • Directe verbinding voor voetgangers van de tijdelijke parkeerplaats naar de achteringang van het station;
 • Dichtsmeren van de spoorrails die de Havenstraat kruisen, om te voorkomen dat fietsers ten val komen bij het oversteken;
 • Havenstraat komt volledig beschikbaar voor auto- en vrachtverkeer;
 • Evenals in de Havenstraat worden ook de rails aan de Handelskade dichtgesmeerd.

De maatregelen in de Havenstraat zijn tijdelijk, in afwachting van de start van de nieuwbouw van Noorderhaven in dit deel van De Mars. Daarom worden de maatregelen ook sober maar doeltreffend uitgevoerd. Onder meer door oude materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.

Planning

De uitvoering is gepland vanaf maart en duurt naar verwachting tot eind mei (2008). Tijdens de werkzaamheden blijft de weg beschikbaar voor verkeer.

De werkzaamheden sluiten aan bij de aanleg van het P&R-terrein door NS en de geplande werkzaamheden aan het kruispunt Dreef-Pollaan.

Handhaving

Op dit moment geldt al een parkeerverbod langs de openbare weg van de Havenstraat. Met het oog op de nieuwe situatie gaat bureau THOR handhaven. Automobilisten worden voorafgaand met flyers geattendeerd op de nieuwe situatie en het nieuwe beschikbare parkeerterrein.

Tijdens de uitvoering worden werkzaamheden door de aannemer en de toezichthouder afgestemd met omliggende bedrijven. Bedrijven kunnen zelf contact zoeken door gebruik te maken van het spreekuur, elke maandagmorgen in de directiekeet aan de Pollaan 60. Bedrijven buiten het projectgebied vinden op www.mars-zutphen.nl de laatste stand van zaken. Hier wordt ook verwezen naar het telefoonnummer van de toezichthouder, het Programmabureau en de tijden van het spreekuur.

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen