Ontwerp N348 ligt ter inzage

Van 22-02-2007 t/m 04-03-2007 kunt u het milieueffectrapport (MER/SMB) en het ontwerp partiële streekplanherziening inzien.

Op 30 januari 2007 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp van de Partiële herziening van het Streekplan Gelderland 2005 van het nieuw tracé van de N348 Zutphen-Noord/Eefde-West en noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein De Mars vastgesteld.
Dit ontwerpplan is gebaseerd op onder meer het milieueffectrapport/strategische milieubeoordeling (MER/SMB) en op de onderzoeken die in het kader van het MER/SMB zijn verricht. GS hebben het MER/SMB vastgesteld op 31 oktober 2006.

Aanleiding
De N348 is een belangrijke provinciale weg die dwars door het stedelijke gebied van Zutphen-Noord en Eefde loopt en de regio met de snelweg A1 verbindt. Het doorgaande regionale verkeer van en naar rijksweg A1 en het lokale verkeer van en naar Zutphen-Centrum, Eefde en bedrijventerrein De Mars gebruiken deze route. De grote verkeersdrukte veroorzaakt diverse problemen.
Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een verlegging van de N348 rond de wijk Polbeek in Zutphen-Noord en westelijk van Eefde in combinatie met de aanleg van een nieuwe ontsluiting voor het bedrijventerrein De Mars in Zutphen.
Om het nieuwe wegtracé planologisch mogelijk te maken wordt het streekplan gedeeltelijk herzien. Met instemming van de gemeentebesturen van Zutphen en Lochem is de ruimtelijke reservering voor het nieuwe wegtracé genaamd concrete beleidsbeslissing (cbb) in het ontwerp van deze streekplanherziening opgenomen.
Provinciale Staten nemen het uiteindelijke besluit over de tracékeuze en beslissen over de vaststelling van de partiële streekplanherziening.

Het milieueffectrapport (MER/SMB)
In het MER/SMB (zaaknummer 2006-004776) zijn verschillende alternatieven onderzocht. GS hebben op 31 oktober 2006 besloten een zogenoemd voorkeursalternatief (VKA) vast te stellen en het VKA op te nemen in een streekplanherziening.
GS zijn van mening dat met dit VKA een oplossing is gevonden voor zowel de leefbaarheid als de veiligheid en de bereikbaarheid.

Het ontwerp van de partiële herziening streekplan
Het ontwerpplan gaat over een gebied waarin de ruimtelijke reservering en de as van het te realiseren wegtracé is weergegeven.
Het nieuwe tracé van de N348 zal ten zuiden van de wijk Polbeek (Den Elterweg) gelijkvloers aansluiten op het kruispunt met de Voorsterallee en via een vloeiende lijn tussen de wijken Polbeek en Voorsterallee doorlopen. Tussen deze wijken is een fietsverbinding over de weg heen geprojecteerd. Het tracé wordt vervolgens in westelijke richting omgebogen en kruist ongelijkvloers onder de Deventerweg door (oprit naar de Eefder Brug) en onder de spoorlijn Zutphen-Deventer/Zutphen-Lochem/Zutphen-Winterswijk door. Via het bedrijventerrein “De Mars” (de Oostzeestraat) en een nieuwe brug over het Twentekanaal sluit het tracé ten noorden van Eefde met een rotonde aan op de N348 (Zutphenseweg).
Het beoogde wegtracé is als een concrete beleidsbeslissing (cbb) in het plan opgenomen. Dat betekent dat gemeenten die beslissing in acht moeten nemen bij de vaststelling van hun bestemmingsplannen.

Werkzaamheden ondanks storm tijdig afgerond

Viaduct Deventerweg (N348) volgens planning weer open voor alle verkeer

De Deventerweg (N348) die vanaf 15 januari voor alle verkeer werd afgesloten wegens werkzaamheden aan en op het viaduct, is volgens planning weer opengesteld. Zaterdag 20 januari werden de laatste werkzaamheden afgerond, waarna de wegafsluiting kon worden opgeheven.  Dankzij extra inzet van menskracht en materieel, ook op de donderdag waarbij zware storm het werk teisterde,  is de streefdatum gehaald. Nu het viaduct weer open is, wordt vanaf donderdag 25 januari de Oude IJsselbrug weer zoals daarvoor, afgesloten voor het zware verkeer.

Met noodmaatregel viaduct weer open voor vrachtverkeer

Het viaduct tussen Zutphen en Eefde werd een week geleden volledig voor alle verkeer afgesloten voor het aanbrengen van een versterkingsconstructie zodat deze weer toegankelijk zou worden voor het vrachtverkeer. In december bleek uit aanvullend onderzoek dat de constructie van het viaduct in een slechte conditie verkeerde, waardoor deze werd afgesloten voor vrachtverkeer. In combinatie met de afsluiting van de sluis bij Eefde, die vanwege de verkeersveiligheid ook werd afgesloten, heeft het verkeer een week lang van de omleidingsroutes gebruik moeten maken.
Hoewel het besluit tot de wegafsluiting niet anders genomen kon worden, realiseerden de betrokken partijen zich dat dit tot veel overlast zou leiden.

De versterkingsconstructie blijft in stand totdat de nieuwe spoorbrug is gerealiseerd. Tot die tijd geldt ook een snelheidslimiet van 50 km/uur op het viaduct voor alle verkeer. Inmiddels blijkt dat met name het vrachtverkeer deze limiet goed hanteert bij het passeren van de brug. ProRail verwacht dat in 2008 de nieuwe spoorbrug gerealiseerd zal zijn.

Oude IJsselbrug weer gesloten voor zwaar verkeer

Nu het viaduct weer toegankelijk is voor het vrachtverkeer, wordt de Oude Ijsselbrug, net als daarvoor gesloten voor het zware verkeer. Vanaf donderdag 25 januari geldt dan een verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer zwaarder dan 20 ton in combinatie met een hoogtebeperking van 3,1 meter.

Deventerweg (N348) week afgesloten voor uitvoering noodmaatregel

Van maandag 15 januari 2007 vanaf 00.00 uur (middernacht) tot en met zondag 21 januari 2007 worden in opdracht van ProRail en de provincie Gelderland werkzaamheden uitgevoerd aan het viaduct tussen Zutphen en Eefde. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk van dit viaduct gebruik te maken. Vanaf 22 januari  2007 zal het viaduct weer voor alle verkeer beschikbaar zijn.

In december werd het viaduct voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton afgesloten, nadat uit onderzoek was gebleken dat de constructie van de brug in een slechte conditie verkeert.
Door het aanbrengen van een versterkingsconstructie kan het verbod voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton worden opgeheven. De versterkingsconstructie zal in combinatie met een snelheidsbeperking in stand worden gehouden totdat de nieuwe spoorbrug is gerealiseerd. Dit zal volgens ProRail naar verwachting in 2008 het geval zijn. Voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Mars, blijft de Oude IJsselbrug bij Zutphen voor het vrachtverkeer open totdat de versterkingsconstructie is aangebracht. Tijdens de afsluiting van het viaduct wordt op verzoek van de gemeente Lochem ook de sluis in Eefde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat hier anders grote problemen worden voorzien.

Het verkeer zal tijdens de stremming als volgt worden omgeleid. Het gemotoriseerd verkeer kan aan de westelijke zijde gebruik maken van de route via Voorst (N345) en aan oostelijke zijde via Lochem (N332 en N346). Landbouwverkeer vindt zijn weg via Almen. Fietsers en bromfietsers worden over industrieterrein De Mars geleid. De gemeente neemt extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het fietsverkeer op De Mars.
Het vervoer per streekbus is gedurende deze week gestremd tussen Eefde en Zutphen. Wel wordt de busverbinding tussen Deventer en Eefde in stand gehouden.
De treinverbindingen Zutphen-Deventer en Zutphen-Winterswijk blijven gedurende de werkzaamheden in stand.

Door de grote verkeersintensiteit op de N348 wordt veel overlast van de stremming verwacht. Door de extra inzet van menskracht en materieel wordt ernaar gestreefd om het viaduct zo mogelijk al eerder weer beschikbaar te hebben.
De omleidingen worden met borden aangegeven.

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen