Privacybeleid

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden
  Graag maken wij u er op attent dat de Bedrijvenkring Zutphen (wij) de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) leden als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.Bent u een (potentieel) lid van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentieel) lid of andere leverancier of opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
 2. Doorgifte aan derden
  In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.
 3. Direct marketing
  Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van relevant nieuws en u eventueel een aanbieding doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Wees er wel van bewust dat we de mailings gebruiken voor de communicatie met onze leden: uitschrijven betekent ook dat u geen uitnodigingen meer voor onze activiteiten ontvangt.
 4. Bewaarperiode persoonsgegevens
  Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd maar u geen lid bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk zeven jaar na het laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, worden uw persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact verwijderd. Bent u wel lid bij ons geworden of wij klant bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van minimaal tien jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

 5. U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien
  Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:Bedrijvenkring Zutphen
  P/a Bettinkhorst 9
  7207 BP Zutphen
  Of per e-mail: info@bedrijvenkringzutphen.nl

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Vereniging voor de bedrijventerreinen van Zutphen