De Verkenning FN348 komt in een afrondende fase. In de maand februari van dit jaar heeft iedereen
kunnen reageren op de voorstellen voor een samenhangende oplossing voor de fietsroute (F348) en de
provinciale weg (N348) tussen Zutphen en Epse. Download hier de Reactienota Verkenning N348 (pdf opent in nieuw tabblad).

De omgevingsadviseur Verkenning N348 van de Provincie Gelderland stuurde ons hierover onderstaande toelichting.

“Graag willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang met betrekking tot de voorstellen voor het fietspad (F348) en de provinciale weg (N348) tussen Deventer en Zutphen. In februari heeft u gereageerd op deze voorstellen en wellicht één van de informatiebijeenkomsten bijgewoond. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw belangstelling en reactie.

We hebben maar liefst 80 individuele reacties ontvangen over het concept van de voorstellen. Daarnaast waren er in totaal ongeveer 150 geïnteresseerden aanwezig tijdens de informatiebijeenkomsten op 14 en 16 februari jongstleden. Bovendien heeft een aanzienlijke groep van ongeveer 70 bewoners een petitie ondertekend voor een vroegtijdige invoering van de maximumsnelheid van 60 km/u op het wegvak Eefde-Gorssel, zonder te wachten op de uitvoering van de herinrichting.

De Stuurgroep Verkenning FN348 heeft ervoor gekozen om de voorstellen verder uit te werken, maar zal tevens onderzoek doen naar enkele verbeterpunten die naar voren zijn gekomen tijdens de omgevingsconsultatie. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van een nieuw verbindingspad tussen de Kratonweg en het nieuwe fietspad aan de westzijde van de N348. Dit zou ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers niet langer de provinciale weg hoeven over te steken. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om de provinciale weg over te steken bij het Nijenbeeksepad, waarbij we ook willen behouden wat mogelijk is aan bomen en een haag. Verder zal er nader onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid van een rechtstreekse verbinding tussen de Lochemseweg in Epse en de locatie van de fietstunnel ten zuiden van Epse.

De Stuurgroep bestaat uit de wethouders van Deventer, Lochem en Zutphen, evenals gedeputeerde Witjes van de provincie. Inmiddels hebben ook de colleges van de betreffende gemeenten hun steun uitgesproken voor het resultaat van de Verkenning. Bij een positieve besluitvorming vóór de zomer door de gemeenteraden over de financiële bijdragen aan de fietsroute, zal naar verwachting de verdere uitwerking van de voorstellen en de voorbereiding van vergunningprocedures in het najaar van 2023 van start gaan. De werkzaamheden zijn gepland om eind 2025 te beginnen.

Alle reacties uit de omgevingsconsultatie zijn door ons geanalyseerd en samengevat in een nota. Hierin vindt u ook onze reactie terug. U kunt de reactienota bekijken via de volgende link: Reactienota Verkenning FN348 (gelderland.nl) Het is belangrijk om te vermelden dat uw brief of e-mail niet letterlijk is opgenomen. In de bijlage bij deze e-mail treft u ter informatie een overzicht aan waarin we alle reacties hebben opgenomen. Uiteraard houden we rekening met uw privacy. Daarom hebben we de reacties geanonimiseerd en namen en adresgegevens verwijderd die te herleiden zijn naar personen. 

Wij begrijpen dat we niet alle zorgen en bezwaren kunnen wegnemen. Indien de bevoegde instanties besluiten om in te stemmen met de voorstellen, zullen wij ons blijven inzetten om in goed overleg tot redelijke en billijke oplossingen te komen tijdens de verdere uitwerking. Wij zullen u voor de zomer informeren over de uitkomst van de besluitvorming door de gemeenteraden en in het najaar laten weten welke stappen we vervolgens zullen zetten en hoe wij u daarbij willen betrekken.

Wij waarderen uw betrokkenheid en danken u nogmaals voor uw waardevolle bijdrage. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.”