Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen hebben een positief besluit genomen over de voorgenomen aanpassing van de geluidszone voor industrielawaai op bedrijventerrein de Mars. De wijziging is onder meer belangrijk omdat het de ontwikkeling van nieuwbouw in Noorderhaven en de ontwikkeling bij bedrijven mogelijk maakt.  Zowel de provincie als het ministerie van VROM zijn positief over de wijziging.

De aanpassing gaat specifiek over de geluidszone voor industrielawaai. De regels hiervoor hebben tot doel om bewoners te beschermen tegen te hoge geluidsniveaus en ontwikkelingen bij  bedrijven mogelijk te maken.

Duidelijkheid

De huidige geluidszonering voor industrielawaai ligt rondom het industrieterrein De Mars. Deze situatie is echter niet langer wenselijk. Met de komst van woningbouw in het deel van Noorderhaven verandert het zuidelijk deel van De Mars van een industriegebied in een woongebied. Hiervoor gelden  andere regels. Bovendien maken de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van De Mars een onderscheid tussen het noordelijk en het middendeel van De Mars; het noordelijk deel is bestemd voor zware industrie en het middendeel voor lichte bedrijvigheid, detailhandel en leisurefuncties. De wijziging in de geluidszonering speelt op deze ontwikkelingen in door de geluidszone voor industrielawaai terug te brengen tot een zone rondom het daadwerkelijke industriegebied, namelijk het deel van het industrieterrein ten noorden van de Industrieweg.

Ruimte voor ontwikkelingen

Ter bescherming van omliggende woningen van het bedrijventerrein mag normaliter het geluid niet hoger zijn dan 50 dB(A). Omdat er op dit moment al sprake is van een overschrijding van deze norm kunnen de gemeente en de provincie geen milieuvergunningen afgeven. De Mars zit daardoor ”op slot”. Om deze impasse te doorbreken gaan provincie en gemeenten toepassing geven aan artikel 65 Wet geluidhinder. Dit artikel is vorig jaar in de wet opgenomen en maakt het mogelijk een tijdelijke verhoging van de geluidsbelasting met 2 decibel op de Mars toe te staan, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de nieuwe geluidszone. Toepassing van artikel 65 biedt – weliswaar tijdelijk en onder voorwaarden – ruimte voor vergunningverlening door provincie en gemeente aan bedrijven. Dit is van belang voor het waarborgen van de economische bedrijvigheid en ontwikkelingen op De Mars.

Het collegebesluit over de wijziging geluidszone is relevant om de procedures voor  nieuwe bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein op te starten. De nieuwe geluidszone wordt namelijk verwerkt in de (partiële) herziening van de bestemmingsplannen. Na de vaststelling van deze partiële herziening is de nieuwe geluidszone definitief juridisch verankerd.