Van de gemeente ontvingen we een tussenrapportage over het kankerclusteronderzoek dat de GGD in opdracht van de gemeenten Zutphen en Lochem uitvoert. Ook lees je in deze brief over andere onderwerpen die tijdens de informatie avond van 5 februari in Het Hart in Eefde aan bod kwamen:

Het GGD kankerclusteronderzoek verloopt volgens planning

De GGD heeft voor het milieuspoor van het kankerclusteronderzoek onderzocht welke bedrijven stoffen uitstoten die buiten de Mars terecht kunnen komen, en die een effect kunnen hebben op de gezondheid. Vijf bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Van deze vijf bedrijven heeft de GGD informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en Provincie Gelderland. De meeste informatie beoordeelt de GGD nu. De GGD bekijkt welke stoffen de bedrijven uitstoten, hoeveel, en of de verspreiding van deze stoffen invloed kan hebben op de gezondheid van mensen buiten het bedrijventerrein.

De GGD heeft voor het gezondheidsspoor van het onderzoek een verkennend gesprek gevoerd met een inwoonster uit Eefde-West die haar bezorgdheid bij de GGD had gemeld. Dit is onderdeel van de standaard werkwijze bij een kankerclusteronderzoek. Verder heeft de GGD een gesprek gevoerd met een huisarts in het gebied. Tenslotte is ook informatie opgevraagd over de aantallen van kanker in het gebied, bij het Integraal Kankercentrum Nederland.

De omgevingsdienst voert periodiek metingen uit en heeft de bedrijven goed in beeld

U heeft tijdens de informatie bijeenkomst gevraagd om concrete metingen bij bedrijven. Wethouder De Jonge heeft dit ter plekke toegezegd. De ODA heeft de meetgegevens verzameld, deze met de GGD gedeeld en zal bij een bedrijf nader onderzoek doen. De ODA meet overigens regelmatig bij de bedrijven en heeft goed in beeld of de uitstoot overeenkomt met de milieuvergunning.

We onderzoeken de grondwaterkwaliteit op een aantal plekken

Een andere vraag die u op 5 februari stelde ging over de kwaliteit van het grondwater, in relatie met de voormalige stort aan de Mettrayweg (mogelijke locatie zonneveld). En of het veilig is om uw (moes)tuin met grondwater te besproeien. Ook vroeg u zich af of het veilig is om groenten uit uw moestuin te eten. Dit onderwerp is met de GGD overlegd. De gemeenten onderzoeken het grondwater op enkele over het gebied verspreide locaties. Het bureau Tauw voert dit onderzoek uit. Bij het onderzoek betrekken we ook inwoners die dichtbij de voormalige stort aan de Mettrayweg wonen en de tuin besproeien met grondwater.

Als het nodig is gebeurt aanvullend onderzoek na het GGD onderzoek

De gemeenteraad van Lochem heeft via een motie om metingen naar andere stoffen gevraagd. Ook sommige inwoners benaderen de gemeente met aanvullende vragen over gezondheid en onderzoek. Wij hebben aandacht voor alle vragen en zorgen. Op basis van de resultaten van het GGD onderzoek kijken we of het nodig is om meer gegevens boven tafel te krijgen. We wachten nu eerst de uitkomsten van het GGD onderzoek af.

Contactgroep Eefde West

De contactgroep Eefde West is gestart op 26 maart. Deelnemers zijn de dorpsraad Eefde, gemeenten Lochem en Zutphen en een aantal inwoners. De contactgroep overlegt over communicatie, gezondheid, windturbines, zonnevelden etcetera. Het doel is om informatie uit te wisselen. De contactgroep neemt dus geen besluiten. 

Voor vragen over het kankerclusteronderzoek kunt u terecht bij:

·         GGD-NOG: 088 – 443 30 00 en communicatie@ggdnog.nl.

·         Gemeente Lochem, Ard Kosters 0573-289222, a.kosters@lochem.nl

·         Gemeente Zutphen, Carla van Amerongen: 14-0575 en c.vanamerongen@zutphen.nl