In het ‘Tussendocument’ van de provincie Gelderland staan de aan de Provinciale Staten voorgestelde beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen.

Verbetering bedrijfsvoering gemeente Zutphen

Zie ook onder punt 1 ‘Samen voor Gelderland’: Verbetering bedrijfsvoering gemeente Zutphen:

“De gemeenten Zutphen wil haar interne bedrijfsvoering op orde hebben. Daartoe is in de zomer van 2019 een bedrijfsplan gemaakt voor de interne beheersing. Het accent zal vooral liggen op het verbeteren van de werkprocessen en financiële beheersing in het sociaal domein. Met de auditcommissie (bestaande uit raadsleden) zijn verschillende acties vastgesteld om de zaken financieel op orde te krijgen en de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo kunnen zowel college als raad een actueel inzicht in de realisatie van de doelstellingen en de budgetontwikkeling hebben en, desgewenst, tijdig bijsturen. Met de gemeenteraad heeft het college afgesproken dat zowel met de auditcommissie als de raadswerkgroep financiële kaderstelling onderdelen van het raadsbesluit financiële kaderstelling uitgewerkt worden. Ook dit zal onderdeel zijn van het interne beheersplan dat door de raad vastgesteld dient te worden. Voor deze, door te voeren, verbeteringen is externe expertise nodig. Hiervoor heeft de gemeente hulp ingeroepen van de provincie en maatwerk gevraagd.

Wij stellen uw Staten voor om € 150.000 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de interne bedrijfsvoering van gemeente Zutphen. Dit bedrag dekken we uit de nog beschikbaar te stellen coalitieakkoordmiddelen voor Goed bestuur, veiligheid en handhaving in ambitie 1 Samen voor Gelderland.

Ook stellen wij uw Staten voor om de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan de gemeente Zutphen met een maximum van in totaal € 150.000. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de werkprocessen en financiële beheersing in het sociaal domein van de gemeente Zutphen.”