Waterschap Rijn en IJssel gaat de dijk langs de IJssel tussen de Den Elterweg en de woonwijk Zuidwijken in
Zutphen versterken. Dit gebeurt waar nodig, zodat de bewoners en bedrijven achter de dijk in de toekomst veilig blijven en de dijk aan nieuwe strengere normering voldoet.

Hoe het waterschap hiermee aan de slag gaat, lees je in een zogenoemde “Kennisgeving voornemen en participatie”. Hierin vertelt het waterschap over de aanleiding van de dijkversterking, over de planning en ze leggen uit hoe je kunt meedoen in het project. De Kennisgeving voornemen en participatie wordt gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Ontwerp Nota Grondbeleid Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Tot 2050 versterken we in het gebied van waterschap Rijn en IJssel ongeveer 75 km aan dijken. Voor het dijkversterkingsproject Den Elterweg-Zutphen is dat 5 km. Hiervoor hebben we soms extra ruimte en grond nodig om te zorgen voor een veilige dijk. Dan kan het zijn dat we deze extra ruimte willen kopen of zakelijke rechten willen vestigen op eigendommen van anderen. Het waterschap heeft daarom grondbeleid gemaakt. Voordat dit grondbeleid wordt vastgesteld en definitief wordt, kun je hierop reageren. We weten nog niet of er voor dit dijkversterkingsproject ook extra ruimte nodig is. Om zo transparant mogelijk te zijn, vermelden we de inzage van de ontwerp Nota Grondbeleid.

De ontwerp Nota Grondbeleid HWBP ligt van 13 februari tot en met 27 maart 2023 ter inzage. Hierin staat hoe het waterschap wil beschikken over de ruimte die nodig is voor de dijkversterkingen. De kern van de Nota is dat het waterschap eigenaar wil zijn en blijven van de grond van de dijk zelf en van een strook direct langs de dijk. Dit zijn de onderhoudspaden en beheerstroken langs de dijken.

Je kunt binnen de termijn schriftelijk zienswijzen indienen over de ontwerp Nota grondbeleid HWBP. Een schriftelijke zienswijze kun je richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 7000 AC Doetinchem. Het grondbeleid wordt, na verwerking van de zienswijzen, rond de zomer van dit jaar voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Zij bepalen of het beleid wordt vastgesteld.

(Bron: nieuwsbrief Waterschap Rijn en IJssel)