Tijdelijke maatregelen tot nieuwbouw Noorderhaven

Verkeersmaatregelen Havenstraat
Om de veiligheid van vooral langzaam verkeer te verbeteren, wil het college van B&W van Zutphen verkeersmaatregelen treffen aan de Havenstraat en aan de Handelskade. Met de maatregelen is een extra krediet van € 70.000,- gemoeid. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

De maatregelen zijn als volgt:

  • Aanleg apart fietspad en een voetpad langs de Havenstraat;
  • Instellen parkeerverbod in de Havenstraat (deel van het gebied tussen achteringang station en kruising Dreef-Pollaan);
  • Inrichting tijdelijke P&R-voorziening door NS ter hoogte van het kruispunt Dreef-Pollaan. Het terrein komt bij het spoor;
  • Directe verbinding voor voetgangers van de tijdelijke parkeerplaats naar de achteringang van het station;
  • Dichtsmeren van de spoorrails die de Havenstraat kruisen, om te voorkomen dat fietsers ten val komen bij het oversteken;
  • Havenstraat komt volledig beschikbaar voor auto- en vrachtverkeer;
  • Evenals in de Havenstraat worden ook de rails aan de Handelskade dichtgesmeerd.

De maatregelen in de Havenstraat zijn tijdelijk, in afwachting van de start van de nieuwbouw van Noorderhaven in dit deel van De Mars. Daarom worden de maatregelen ook sober maar doeltreffend uitgevoerd. Onder meer door oude materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.

Planning

De uitvoering is gepland vanaf maart en duurt naar verwachting tot eind mei (2008). Tijdens de werkzaamheden blijft de weg beschikbaar voor verkeer.

De werkzaamheden sluiten aan bij de aanleg van het P&R-terrein door NS en de geplande werkzaamheden aan het kruispunt Dreef-Pollaan.

Handhaving

Op dit moment geldt al een parkeerverbod langs de openbare weg van de Havenstraat. Met het oog op de nieuwe situatie gaat bureau THOR handhaven. Automobilisten worden voorafgaand met flyers geattendeerd op de nieuwe situatie en het nieuwe beschikbare parkeerterrein.

Tijdens de uitvoering worden werkzaamheden door de aannemer en de toezichthouder afgestemd met omliggende bedrijven. Bedrijven kunnen zelf contact zoeken door gebruik te maken van het spreekuur, elke maandagmorgen in de directiekeet aan de Pollaan 60. Bedrijven buiten het projectgebied vinden op www.mars-zutphen.nl de laatste stand van zaken. Hier wordt ook verwezen naar het telefoonnummer van de toezichthouder, het Programmabureau en de tijden van het spreekuur.