Categoriearchief: Nieuws 2014

‘Nieuwe Wet werk en zekerheid heeft grote gevolgen voor werkgevers’

Het VWKZ-lid Roel Voorink van Voorink Advocaten in Zutphen wil de leden graag attenderen op de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Lees hieronder zijn persbericht.

ZUTPHEN – “De nieuwe Wet werk en zekerheid die op 1 januari 2015 in werking treedt en het nieuwe ontslagrecht dat op 1 juli ingevoerd wordt, hebben grote gevolgen voor werkgevers, ook in Zutphen en omgeving. We merken dat dit nog niet voldoende bekend is bij werkgevers in de regio. Als werkgevers zich niet aan deze wet houden, zoals bij voorbeeld de ‘aanzegplicht’ voor contracten voor bepaalde tijd, dan kunnen ze al snel een boete opgelegd krijgen”, aldus mr. Roel Voorink, advocaat bij Voorink Advocaten in Zutphen en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

“De wijzingen kunnen nu al gevolgen hebben voor het personeelsbeleid, bijvoorbeeld bij het aangaan van contracten voor bepaalde tijd, het tijdig aanzeggen van het einde van een contract of het voorgenomen ontslag van werknemers met een lang(er) dienstverband”, waarschuwt Voorink.

Contracten voor bepaalde tijd
De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari al van kracht zijn, betreffen contracten voor bepaalde tijd. Bij een contract voor een bepaalde tijd van zes maanden of minder is geen proeftijd meer toegestaan. Bij een contract voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer wordt een aanzegplicht ingevoerd. Dit betekent dat de werkgever de werknemer minimaal een maand voor de einddatum van de overeenkomt schriftelijk moet aangeven of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dat niet, dan is hij een boet verschuldigd van (maximaal) een maandsalaris. Voor alle contracten voor bepaalde tijd, ongedacht de duur ervan, is met ingang van de nieuwe wet geen concurrentiebeding meer toegestaan, tenzij er sprake is van ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Ontslagrecht
Op 1 juli 2015 verandert ook het ontslagrecht. Een van de wijzigingen hierin betreft de ‘ketenregeling’. Tot nu toe mochten binnen een periode van drie jaar maximaal drie tijdelijke contracten worden aangeboden. Daarna ontstond een contract voor onbepaalde tijd. Na een onderbreking van drie maanden ging de keten opnieuw tellen. Vanaf 1 januari mogen in een periode van twee jaar maximaal drie tijdelijke contracten worden aangeboden en na een onderbreking van maximaal zes maanden gaat de keten opnieuw tellen.
Ook komen er twee ontslagroutes: afhankelijk van de reden van het ontslag zijn dit de route via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter. Bij langdurig ziekteverzuim en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geldt de route via het UWV Werkbedrijf, bij ontslag wegens disfunctioneren en andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen is de kantonrechter bevoegd. Bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie loopt de route eveneens via de kantonrechter.

Beëindiging met wederzijds goedvinden
De mogelijkheid van beëindiging met wederzijds goedvinden blijft bestaan. De werknemer krijgt echter de mogelijkheid om zich na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst te bedenken en gedurende een bedenktermijn van twee weken op zijn aanvankelijke instemming met het ontslag terug te komen, zonder opgaaf van reden. De arbeidsovereenkomst blijft dan in stand.
Werknemers die een dienstverband hebben van twee jaar of langer hebben bij uitdiensttreding in bijna alle gevallen recht op een transitievergoeding van maximaal € 75.000,00 of een jaarsalaris indien dat hoger is dan € 75.000,00. Voor kleine werkgevers geldt tot 2020 een overgangsregeling bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter naast de transitievergoeding nog een extra vergoeding toekennen. Er is geen transitievergoeding verschuldigd indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.
Roel Voorink adviseert werkgevers om hun bestaande en nieuw op te stellen arbeidsovereenkomsten door een arbeidsrechtadvocaat te laten controleren en zich door een deskundige te laten adviseren in ontslagsituaties.
www.voorinkadvocaten.nl

 

Minder hard op de Dreef

De maximumsnelheid op de Dreef is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.  In verband met het ontwikkelen van de woonwijk Noorderhaven is afgelopen jaar de Dreef gereconstrueerd en begin deze maand weer opengesteld. De toekomstige woonwijk wordt een 30 km-zone en de Dreef maakt hier onderdeel van uit.

Gemeente Zutphen en IMK gaan ondernemers in nood helpen

De gemeente Zutphen en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werken samen om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel is tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar weer verkeren, of daarin mogelijk dreigen te komen.

De praktijk leert dat veel ondernemers in nood te laat hulp zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, marketing of financiën. Soms gaat een ondernemer te laat op zoek naar hulp met een onnodig faillissement of schuldsaneringstraject tot gevolg.

155-Red-een-bedrijf
Om dat te voorkomen, heeft het IMK het initiatief genomen een eerste hulplijn in het leven te roepen: ‘155-red-een-bedrijf’. Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Vaak blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties de weg niet kennen, wat tot onnodig beëindiging van het bedrijf kan leiden. Om die reden willen we samen met de gemeente proberen om eerder in het traject de ondernemer te helpen en te adviseren.” Een telefoonnummer en website staan ondernemers ter beschikking om snel om hulp te kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Ondernemers uit Zutphen waarvan continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer 088-999 0 155 of 24 uur per dag via internet: www.155.nl.